СЪОБЩЕНИЕ

УС на ВЗК „ Христо Ботев“ гр. Бургас уведомява, собствениците на земеделска земя със сключени договори, че на заседание на УС проведено на 2 август /сряда / 2023г.  определи наем /рента/ за стопанската 2022/2023г. в размер на 55,00 лв. на декар.

Изплащането ще започне на 1 септември 2023г.

Собствениците, които не могат да получат лично наема /рентата/ , трябва да упълномощят чрез нотариално заверено пълномощно лице, което да ги представлява пред ВЗК „Христо Ботев“ за получаването на същата. За улеснение прилагаме образец на пълномощно за текущата година .

Управителен съвет

ПОКАНА 

ПУБЛИКУВАНА НА 18.05.2023 г

ЗА УЧАСТИЕ В ГОДИШНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ВСЕСТРАННА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. БУРГАС

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Устава, чл.16, ал.2, т.2 от Закона за кооперациите, в изпълнение на
Решение от 17.05.2023г.,
Управителният съвет на ВЗК „Христо Ботев– гр. Бургас, свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на
кооперацията.
Редовното годишно отчетно общо събрание ще се състои на 03.06.2023 г. – събота, от 08.00 часа,
в гр. Бургас, в Конферентна зала № 3 във „Военен клуб“ (ДНА) на адрес: гр. Бургас, ул. „Христо
Ботев“ № 36.
Редовното годишно отчетно общо събрание ще се състои, при следния
Дневен ред:
1) Утвърждаване решения на Управителния съвет за приемане на нови член-кооператори;

Докладва: Николай Събев
2) Представяне, обсъждане и приемане на Годишен доклад за дейността на кооперацията през
2022г.;

Докладва: Николай Събев
3) Предложение, обсъждане и приемане на основни насоки за дейността на кооперацията през
текущата година.

Докладва: Николай Събев
4) Представяне, обсъждане и приемане на Годишния доклад за дейността на Контролния съвет
през 2022 г.;

Докладва: Дафина Сиракова
5) Представяне, обсъждане и приемане на план за работа на КС през текущата стопанска
година.

Докладва: Дафина Сиракова
6) Представяне, обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2022 г. и Одиторския
доклад към него;

Докладва: Лиляна Димова
7) Представяне, обсъждане и утвърждаване на решение на УС за разпределяне на част от
печалбата за 2022г., съгласно чл. 39, ал.1, т.1 и т.2 от Устава на кооперацията за фонд
„Резервен“ – 20% и фонд „Инвестиционен“ – 10%;

Докладва: Лиляна Димова

8) Утвърждаване на лимит за разходи на Контролния съвет за 2023 г.

Докладва: Дафина Сиракова
9) Предложение за провеждане на избор на Регистриран одитор за 2023 г., по предложение на
УС - продължаване на работа с досегашния одитор - Мариана Апостолова - Регистриран одитор с №
0729.

Докладва: Николай Събев
10) Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията, членовете на УС и
членовете на КС, за дейността им през 2022 г., съгласно чл.19, ал.2, т.20 от Устава на кооперацията.
Докладва: Председателстващият общото събрание

11) Представяне, обсъждане и приемане на Устав на ВЗК „ Христо Ботев“ – Бургас.
Докладва: д-р Бойко Миразчийски
Всички член-кооператори на ВЗК „Христо Ботев”“ – Бургас, съгласно изискванията на закона и
устава, са поканени да присъстват. Документите по дневния ред за ОС са на разположение за
запознаване, на административния адрес на кооперацията.
При липса на кворум, съгласно чл. 17, ал.2 от Закона за кооперациите, и чл. 22, ал.2 от Устава,
насроченото извънредно общо събрание, ще се проведе на същия ден и същото място един час по-късно,
независимо от броя на присъстващите член-кооператори.
Управителен съвет

СЪОБЩЕНИЕ

ВЗК „Христо Ботев“ отдава под наем площи в района на 5-ти километър за офиси, автосервизи, паркинги и халета за складови площи за фирми и частни лица.

Цени по договаряне за конкретния обект и утвърден ценоразпис от Управителния съвет.

Обектите са снабдени с ток, вода и охранителна система с 24 часово видеонаблюдение и имат добра транспортна локация.

Тел. за контакти: 0886/138813

Председател – Николай Събев

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ГОДИШНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА

ВСЕСТРАННА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. БУРГАС 

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Устава, чл.16, ал.2, т.2 от Закона за кооперациите, в изпълнение на Решение от 27.04. 2022г.,

Управителният съвет на ВЗК „Христо Ботев– гр. Бургас, свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на кооперацията.

Редовното годишно отчетно общо събрание ще се състои на 21.05.2022 г. – събота, от 09.00 часа, в гр. Бургас, в Конферентна зала № 3 в „Дом на народната армия“ (ДНА) на адрес: гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 36, ДНА.

Редовното годишно отчетно общо събрание ще се състои, при следния

Дневен ред:

1)     Утвърждаване решения на Управителния съвет за приемане на нови член-кооператори;                              

Докладва: Николай Събев

2)     Представяне, обсъждане и приемане на Отчет на УС за дейността на кооперацията през 2021 г. и насоки за работа през текущата година.

Докладва: Николай Събев

3)     Представяне, обсъждане и приемане на Годишния доклад за дейността на Контролния съвет през 2021 г.;

Докладва: Дафина Сиракова

4)     Представяне, обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2021 г. и Одиторския доклад към него;

Докладва: Лиляна Димова

5)       Представяне, обсъждане и утвърждаване на решение на УС за отписване на неизползваеми дълготрайни материални активи;

Докладва: Лиляна Димова

6)       Представяне, обсъждане и утвърждаване на решение на УС за разпределяне на част от печалбата за 2021г., съгласно чл. 39, ал.1, т.1 и т.2 от Устава на кооперацията за фонд „Резервен“ – 20% и фонд „Инвестиционен“ – 10%;

Докладва: Лиляна Димова

7)       Представяне, обсъждане и утвърждаване на решение на УС за разпределяне на част от печалбата в размер на 150 000 хил. лв. за дивидент;

Докладва: Николай Събев

8)     Утвърждаване на лимит за разходи на Контролния съвет за 2022 г.

Докладва: Дафина Сиракова

9)     Избор на Регистриран одитор за 2022 г. - предложение на УС за Мариана Апостолова - Регистриран одитор с № 0729.

Докладва: Николай Събев

10) Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията, членовете на УС и членовете на КС, за дейността им през 2021 г., съгласно чл.19, ал.2, т.20 от Устава на кооперацията.

Докладва: Председателстващият общото събрание

 

Всички член-кооператори на ВЗК „Христо Ботев”“ – Бургас, съгласно изискванията на закона и устава, са поканени да присъстват. Документите по дневния ред за ОС са на разположение за запознаване, на административния адрес на кооперацията.

При липса на кворум, съгласно чл. 17, ал.2 от Закона за кооперациите, и чл. 22, ал.2 от Устава, насроченото извънредно общо събрание, ще се проведе на същия ден и същото място един час по-късно, независимо от броя на присъстващите член-кооператори.

                                                  Управителен съвет

Обява

ВЗК „Христо Ботев" предлага на заинтересовани инвеститори или наематели свободна площ от 3 дка. УПИ снабдена с ток и вода, върху която има помещения с канал за автосервиз и склад, както и възможност за поставяне на колонки за зареждане на горива. Върху свободната площ могат да бъдат поставени сглобяеми преместваеми клетки, за използването им като офиси, павилиони, гаражи, сервизни работилници  или паркинг площи.

Имота се предлага на наематели и на части.

За справки: 0886/138813 - Председател

ВСЕСТРАННА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. БУРГАС

област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, пл. „Пети километър“

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

ВСЕСТРАННА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. БУРГАС

 

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Устава, чл.16, ал.2, т.2 от Закона за кооперациите, в изпълнение на Решение от 27.05.2021 г.

Управителният съвет на ВЗК „Христо Ботев– гр. Бургас, свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на кооперацията.

Редовното годишно отчетно общо събрание ще се състои на 26.06.2021 г. – събота, от 09.00 часа, в гр. Бургас, в Конферентна зала № 3 в „Гарнизонен военен клуб“ (ДНА) на адрес: гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 48. Редовното годишно отчетно общо събрание ще протече при спазване на противоепидемиологичните мерки, съгласно правилата утвърдени от Министъра на здравеопазването.

Редовното годишно отчетно общо събрание ще се състои при следния

                                                                  Дневен ред:

1. Отчет на УС за дейността на кооперацията през 2020 г. Приемане на отчета;

                                                                                                           Докладва: Николай Събев  

2. Годишен доклад за дейността на Контролния съвет през 2020 г. Приемане на доклада.

                                                                                                                 Докладва: Дафина Сиракова

 

3. Годишен финансов отчет за 2020 г. и Одиторския доклад към него. Приемане на ГФО и ОД.

                                                                                                         Докладва: Лиляна Димова

4.Предложение за покриване на „Непокрита загуба от минали години“ с част от печалбата за 2020 г. Приемане на предложението.

                                                                                                          Докладва: Лиляна Димова

 

5.Предложение за разпределяне на печалбата за 2020 г. съгласно чл. 39, ал.1, т. 1 и т.2 за фонд „Резервен“ – 20 % и фонд „Инвестиционен“ – 10 %.Приемане на предложението.

                                                                                                                        

                                                                                                            Докладва: Лиляна Димова

 

6.Утвърждаване на лимит за разходи на Контролния съвет за  2021 г.

 

                                                                                                                           Докладва: Дафина Сиракова

 

7. Избор на Регистриран одитор за 2021 г. - предложение на УС за Мариана Апостолова - Регистриран одитор с № 0729.

 

                            Докладва: Николай Събев

 

8.Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията, членовете на УС и членовете на КС, за дейността им през 2020 г., съгласно чл.19, ал.2, т.20 от Устава на кооперацията.                                

                                                                          Докладва: Председателстващият общото събрание

 

Всички член-кооператори на ВЗК „Христо Ботев”“ – Бургас, съгласно изискванията на закона и устава, са поканени да присъстват. Документите по дневния ред за ОС са на разположение за запознаване, на административния адрес на кооперацията.

При липса на кворум, съгласно чл. 17, ал.2 от Закона за кооперациите, и чл. 22, ал.2 от Устава, насроченото извънредно общо събрание, ще се проведе на същия ден и същото място един час по-късно, независимо от броя на присъстващите член-кооператори.

Важно: С оглед обезпечаване живота и здравето на участниците в Общото събрание, при неговото провеждане, ще бъдат спазвани установените към момента противоепидемиологични правила и мерки.
ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА

ВСЕСТРАННА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ

„ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. БУРГАСНа основание чл.21, ал.1, т.2 от Устава, чл.16, ал.2, т.2 от Закона за кооперациите, в изпълнение на Решение от 18.12.2019г.,

Управителният съвет на ВЗК „Христо Ботев– гр. Бургас, свиква ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на кооперацията.

Извънредното общо събрание ще се състои на 07.04.2021 г. - сряда, от 14.00 часа, в гр. Бургас, в Конферентна зала № 3 в „Дом на народната армия“ (ДНА) на адрес: гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 36, ДНА.

Извънредното общо събрание се планира да протече в режим на противоепидемиологични мeрки, съгласно утвърдените от Министъра на здравеопазването правила.


Извънредното общо събрание ще се състои при следния Дневен ред:

  1. Утвърждаване решение за сключване на дългосрочен договор за наем между ВЗК „Христо Ботев“ и „Техномаркет България“ ЕАД, относно „Търговски комплекс на две нива“ и упълномощаване на Председателя да го подпише;

  2.  Приемане на решения за закриване дейността на кравефермата и за продажба на биологичните активи.


Всички член-кооператори на ВЗК „Христо Ботев”“ – Бургас, съгласно изискванията на закона и устава, са поканени да присъстват.


При липса на кворум, съгласно чл. 17, ал.2 от Закона за кооперациите, и чл. 22, ал.2 от Устава, насроченото извънредно общо събрание, ще се проведе на същия ден и същото място един час по-късно, независимо от броя на присъстващите член-кооператори.


Важно: С оглед обезпечаване живота и здравето на участниците в Общото събрание, при неговото провеждане, ще бъдат спазвани и съблюдавани строго, установените към момента противоепидемиологични правила и мерки.СЪОБЩЕНИЕ                                               


ВЗК „ХРИСТО БОТЕВ“ информира всички собственици на земеделска земя в землищата на гр. Бургас, кв. Лозово и кв. Долно Езерово, че започва подписването на договорите за новата стопанска година: 2021 – 2022г.

Молим, желаещите да сключат договор с кооперацията да дойдат на място, а при невъзможност, предвид епидемичната обстановка, договорите могат да бъдат изпратени за подпис по имейл или куриер.  

Срок за подписване на договорите до 30 май 2021г.

Собствениците на засегнати имоти от отчуждителната процедура за изграждането на „Северна дъга“ от главен път 1-6 София-Бургас, трябва да представят актуална скица с новите кадастрални номера в срок до 30 април на място в кооперацията по куриер или електронна поща.

email: vzkhristobotev@abv.bg

За повече информация – в раздел за нас на сайта на кооперацията

От ръководството