ВСЕСТРАННА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ХРИСТО БОТЕВ „

БУРГАС ПЕТИ КИЛОМЕТЪР тел. 0886/ 13 88 13 email: vzkhristobotev@abv.bg


О Б Я В А

          Всестранна земеделска кооперация „Христо Ботев“ гр. Бургас, обявява на заинтересовани купувачи налична техника – селскостопански машини и инвентар, които са изложени за оглед на обект „База за експлоатация и ремонт на селскостопанска техника“ (Тракторен стан) на адрес гр. Бургас Пети километър.

          Цените са без ДДС съгласно приложен опис както следва:

КТИ №

ИНВ. №

НАИМЕНОВАНИЕ

Продажна Цена

А03026

2024

Ремарке РСД-4 кошерина

1760 лв

А03029

2049

Ремарке РСД-4 кошерина

990 лв

А03027

2032

Ремарке РСД-4 кошерина

1320 лв

А08138

2028

Ремарке РСД-4 кошерина

1210 лв

А03033

2023

Ремарке РСД-4 кошерина

1430 лв

А03031

2031

Ремарке РСД-4 кошерина

1210 лв

А08140

2016

Ремарке РВП - лодка

341 лв

А03028

2041

Ремарке РСД-4

715 лв

 

2022

Ремарке РВП - лодка

341 лв

А0020

1572

Сеялка Гаспардо - М400

6490 лв

А04640

1621

Плуг Sarapa - 5/35

3190 лв

А0415

1548

Т 150 К + GPS

4840 лв

А07000

1642

Беларус 1025.4 + GPS

23100лв

А06999

1643

Беларус 1025.4 + GPS

25520 лв


Краен срок за подаване на писмени предложения за закупуване – 05.10.2021 г на адрес гр. Бургас Пети километър Административна сграда.


ВСЕСТРАННА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ХРИСТО БОТЕВ „

БУРГАС ПЕТИ КИЛОМЕТЪР тел. 0886/ 13 88 13 email: vzkhristobotev@abv.bg


О Б Я В А

          Всестранна земеделска кооперация „Христо Ботев“ гр. Бургас, обявява на заинтересовани купувачи налична техника на обект „Кравеферма“ по позиции и цени както следва:

Инв. №

Наименование

Продажна Цена

1

215

Трактор Пронар - 1025А

5200 лв

2

1106

Трактор ТК-80+GPS

3800 лв

3

1480

Трактор МТЗ - 80.1 + фадромно у-во

5500 лв

4

1808

Вакуум помпа

160 лв

5

1821

Доилна инсталация - 2 обор.

6510 лв

6

1867

Фуражомелка

220 лв

7

1868

Фадрома малка - L 200

2500 лв

8

1885

Вакуум помпа

160 лв

9

1887

Фуражомелка Циклон

950 лв

10

3523

Доилна инсталация

6510 лв

11

3528

Фуражораздел.ремарке-Секо/миксер/

3000 лв

12

3532

Ел. агрегат дизелов

1650 лв

13

3533

Външен елеватор - вертикална лента

265 лв

14

3534

Външен елеватор - вертикална лента

262 лв

15

3535

Верига хоризонтална лента

1386 лв

16

3536

Хоризонтална лента

1436 лв

17

2070

Ремарке РСД-4

300 лв

18

2503

Ремарке лодка едноосно

500 лв

19

2507

Ремарке РСД-4 фуражораздаващо

1100 лв

20

2510

Фуражораздаващо ремарке

300 лв

21

2040

Ремарке РСД-4

200 лв

22

2042

Ремарке РСД-4

200 лв


          Обявените цени са без ДДС.

            Краен срок за подаване на писмени предложения за закупуване – 05.10.2021 г на адрес гр. Бургас Пети километър Административна сграда.


ВСЕСТРАННА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. БУРГАС

област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, пл. „Пети километър“

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

ВСЕСТРАННА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. БУРГАС

 

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Устава, чл.16, ал.2, т.2 от Закона за кооперациите, в изпълнение на Решение от 27.05.2021 г.

Управителният съвет на ВЗК „Христо Ботев– гр. Бургас, свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на кооперацията.

Редовното годишно отчетно общо събрание ще се състои на 26.06.2021 г. – събота, от 09.00 часа, в гр. Бургас, в Конферентна зала № 3 в „Гарнизонен военен клуб“ (ДНА) на адрес: гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 48. Редовното годишно отчетно общо събрание ще протече при спазване на противоепидемиологичните мерки, съгласно правилата утвърдени от Министъра на здравеопазването.

Редовното годишно отчетно общо събрание ще се състои при следния

                                                                  Дневен ред:

1. Отчет на УС за дейността на кооперацията през 2020 г. Приемане на отчета;

                                                                                                           Докладва: Николай Събев  

2. Годишен доклад за дейността на Контролния съвет през 2020 г. Приемане на доклада.

                                                                                                                 Докладва: Дафина Сиракова

 

3. Годишен финансов отчет за 2020 г. и Одиторския доклад към него. Приемане на ГФО и ОД.

                                                                                                         Докладва: Лиляна Димова

4.Предложение за покриване на „Непокрита загуба от минали години“ с част от печалбата за 2020 г. Приемане на предложението.

                                                                                                          Докладва: Лиляна Димова

 

5.Предложение за разпределяне на печалбата за 2020 г. съгласно чл. 39, ал.1, т. 1 и т.2 за фонд „Резервен“ – 20 % и фонд „Инвестиционен“ – 10 %.Приемане на предложението.

                                                                                                                        

                                                                                                            Докладва: Лиляна Димова

 

6.Утвърждаване на лимит за разходи на Контролния съвет за  2021 г.

 

                                                                                                                           Докладва: Дафина Сиракова

 

7. Избор на Регистриран одитор за 2021 г. - предложение на УС за Мариана Апостолова - Регистриран одитор с № 0729.

 

                            Докладва: Николай Събев

 

8.Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията, членовете на УС и членовете на КС, за дейността им през 2020 г., съгласно чл.19, ал.2, т.20 от Устава на кооперацията.                                

                                                                          Докладва: Председателстващият общото събрание

 

Всички член-кооператори на ВЗК „Христо Ботев”“ – Бургас, съгласно изискванията на закона и устава, са поканени да присъстват. Документите по дневния ред за ОС са на разположение за запознаване, на административния адрес на кооперацията.

При липса на кворум, съгласно чл. 17, ал.2 от Закона за кооперациите, и чл. 22, ал.2 от Устава, насроченото извънредно общо събрание, ще се проведе на същия ден и същото място един час по-късно, независимо от броя на присъстващите член-кооператори.

Важно: С оглед обезпечаване живота и здравето на участниците в Общото събрание, при неговото провеждане, ще бъдат спазвани установените към момента противоепидемиологични правила и мерки.
ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА

ВСЕСТРАННА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ

„ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. БУРГАСНа основание чл.21, ал.1, т.2 от Устава, чл.16, ал.2, т.2 от Закона за кооперациите, в изпълнение на Решение от 18.12.2019г.,

Управителният съвет на ВЗК „Христо Ботев– гр. Бургас, свиква ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на кооперацията.

Извънредното общо събрание ще се състои на 07.04.2021 г. - сряда, от 14.00 часа, в гр. Бургас, в Конферентна зала № 3 в „Дом на народната армия“ (ДНА) на адрес: гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 36, ДНА.

Извънредното общо събрание се планира да протече в режим на противоепидемиологични мeрки, съгласно утвърдените от Министъра на здравеопазването правила.


Извънредното общо събрание ще се състои при следния Дневен ред:

  1. Утвърждаване решение за сключване на дългосрочен договор за наем между ВЗК „Христо Ботев“ и „Техномаркет България“ ЕАД, относно „Търговски комплекс на две нива“ и упълномощаване на Председателя да го подпише;

  2.  Приемане на решения за закриване дейността на кравефермата и за продажба на биологичните активи.


Всички член-кооператори на ВЗК „Христо Ботев”“ – Бургас, съгласно изискванията на закона и устава, са поканени да присъстват.


При липса на кворум, съгласно чл. 17, ал.2 от Закона за кооперациите, и чл. 22, ал.2 от Устава, насроченото извънредно общо събрание, ще се проведе на същия ден и същото място един час по-късно, независимо от броя на присъстващите член-кооператори.


Важно: С оглед обезпечаване живота и здравето на участниците в Общото събрание, при неговото провеждане, ще бъдат спазвани и съблюдавани строго, установените към момента противоепидемиологични правила и мерки.СЪОБЩЕНИЕ                                               


ВЗК „ХРИСТО БОТЕВ“ информира всички собственици на земеделска земя в землищата на гр. Бургас, кв. Лозово и кв. Долно Езерово, че започва подписването на договорите за новата стопанска година: 2021 – 2022г.

Молим, желаещите да сключат договор с кооперацията да дойдат на място, а при невъзможност, предвид епидемичната обстановка, договорите могат да бъдат изпратени за подпис по имейл или куриер.  

Срок за подписване на договорите до 30 май 2021г.

Собствениците на засегнати имоти от отчуждителната процедура за изграждането на „Северна дъга“ от главен път 1-6 София-Бургас, трябва да представят актуална скица с новите кадастрални номера в срок до 30 април на място в кооперацията по куриер или електронна поща.

email: vzkhristobotev@abv.bg

За повече информация – в раздел за нас на сайта на кооперацията

От ръководството