СЪОБЩЕНИЕ

УС на ВЗК „ Христо Ботев“ гр. Бургас уведомява, собствениците на земеделска земя със сключени договори, че на заседание на УС проведено на 2 август /сряда / 2023г.  определи наем /рента/ за стопанската 2022/2023г. в размер на 55,00 лв. на декар.

Изплащането ще започне на 1 септември 2023г.

Собствениците, които не могат да получат лично наема /рентата/ , трябва да упълномощят чрез нотариално заверено пълномощно лице, което да ги представлява пред ВЗК „Христо Ботев“ за получаването на същата. За улеснение прилагаме образец на пълномощно за текущата година .

 

Управителен съвет


ПОКАНА

ПУБЛИКУВАНА НА 18.05.2023 г

ЗА УЧАСТИЕ В ГОДИШНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ВСЕСТРАННА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. БУРГАС

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Устава, чл.16, ал.2, т.2 от Закона за кооперациите, в изпълнение на
Решение от 17.05.2023г.,
Управителният съвет на ВЗК „Христо Ботев– гр. Бургас, свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на
кооперацията.
Редовното годишно отчетно общо събрание ще се състои на 03.06.2023 г. – събота, от 08.00 часа,
в гр. Бургас, в Конферентна зала № 3 във „Военен клуб“ (ДНА) на адрес: гр. Бургас, ул. „Христо
Ботев“ № 36.
Редовното годишно отчетно общо събрание ще се състои, при следния
Дневен ред:
1) Утвърждаване решения на Управителния съвет за приемане на нови член-кооператори;

Докладва: Николай Събев
2) Представяне, обсъждане и приемане на Годишен доклад за дейността на кооперацията през
2022г.;

Докладва: Николай Събев
3) Предложение, обсъждане и приемане на основни насоки за дейността на кооперацията през
текущата година.

Докладва: Николай Събев
4) Представяне, обсъждане и приемане на Годишния доклад за дейността на Контролния съвет
през 2022 г.;

Докладва: Дафина Сиракова
5) Представяне, обсъждане и приемане на план за работа на КС през текущата стопанска
година.

Докладва: Дафина Сиракова
6) Представяне, обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2022 г. и Одиторския
доклад към него;

Докладва: Лиляна Димова
7) Представяне, обсъждане и утвърждаване на решение на УС за разпределяне на част от
печалбата за 2022г., съгласно чл. 39, ал.1, т.1 и т.2 от Устава на кооперацията за фонд
„Резервен“ – 20% и фонд „Инвестиционен“ – 10%;

Докладва: Лиляна Димова

8) Утвърждаване на лимит за разходи на Контролния съвет за 2023 г.

Докладва: Дафина Сиракова
9) Предложение за провеждане на избор на Регистриран одитор за 2023 г., по предложение на
УС - продължаване на работа с досегашния одитор - Мариана Апостолова - Регистриран одитор с №
0729.

Докладва: Николай Събев
10) Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията, членовете на УС и
членовете на КС, за дейността им през 2022 г., съгласно чл.19, ал.2, т.20 от Устава на кооперацията.
Докладва: Председателстващият общото събрание

11) Представяне, обсъждане и приемане на Устав на ВЗК „ Христо Ботев“ – Бургас.
Докладва: д-р Бойко Миразчийски
Всички член-кооператори на ВЗК „Христо Ботев”“ – Бургас, съгласно изискванията на закона и
устава, са поканени да присъстват. Документите по дневния ред за ОС са на разположение за
запознаване, на административния адрес на кооперацията.
При липса на кворум, съгласно чл. 17, ал.2 от Закона за кооперациите, и чл. 22, ал.2 от Устава,
насроченото извънредно общо събрание, ще се проведе на същия ден и същото място един час по-късно,
независимо от броя на присъстващите член-кооператори.
Управителен съвет

ОСНОВНИ НАСОКИ В ДЕЙНОСТТА НА КООПЕРАЦИЯТА ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Може да се каже , че почти сме разполовили текущата година и ръководството
на кооперацията още от началото на годината работи в няколко основни насоки:
1. При зърнопроизводството предвиждаме: Иновативно земеделие което бихме
постигнали чрез закупуване на нова техника, при финансов ресурс:
- Закупуване на продълбочител
- Закупуване на торачка, а при финансова възможност и необходимост, и
сеялка.
- Закупуване на лекотоварен автомобил за производствените нужди на
кооперацията.
- Закупуване на нови сортове семена, комбинирани торове и препарати
отговарящи на изискванията на ЕС за екологично земеделие в новия
програмен период.
- Извършване на основен ремонт на трактор Ню Холанд
- Закупуване на контролно-измервателни уреди, чрез които бихме могли да
защитим качеството на произведените от кооперацията зърнени култури.
- Ще се разработят и въведат в работата ни нови агротехнологии
изключващи дълбока оран, съобразно изискванията към отрасъл
земеделие от Европейския съюз отразено в новия програмен период.
2. Управление на недвижимата собственост:
- Изготвяне на ПУП ПРЗ с цел привличане на инвеститори върху имоти
собственост на ВЗК Христо Ботев.
3. Закупуване на земеделски имоти с цел тяхната обработка при финансова
възможност и според пазарната конюнктура.
С тези основни насоки за бъдещото развитие на кооперацията ръководството
поема сериозен ангажимент и отговорност, като целта е чрез осъществяване на тези
дейности да повишим доходите на член-кооператорите.

СЪОБЩЕНИЕ

ВЗК „Христо Ботев“ отдава под наем площи в района на 5-ти километър за офиси, автосервизи, паркинги и халета за складови площи за фирми и частни лица.

Цени по договаряне за конкретния обект и утвърден ценоразпис от Управителния съвет.

Обектите са снабдени с ток, вода и охранителна система с 24 часово видеонаблюдение и имат добра транспортна локация.

Тел. за контакти: 0886/138813

Председател – Николай Събев

Уважаеми членове на кооперацията,
Ръководството на ВЗК „ Христо Ботев" - Бургас Ви пожелава весели Коледни празници и година изпълнена със здраве, щастие и успехи!

Новини

Кооперацията уведомява своите членове и наемодатели на земеделски земи, че изтичащата 2022г., приключи с много добри финансови и производствени резултати. Главен фактор за това са положените усилия на целия колектив. Въведени в действие са нови високопроизводителни селскостопански машини

Едно от основните ефективни решения беше за закупуването на високопроизводителна комплексна система за агрообработки, включваща – Трактор Кейс 400 к.с. и почвообработващ агрегат КУН, с обща стойност около 480 хил. лв. на лизинг.

 Благодарение на тази и наличната друга техника, успяхме да организираме есенната и пролетната агрообработка и сеитба на площите за 2022г. в кратки срокове и с необходимото качество.

Общото събрание на кооперацията, състояло се през месец май 2022г. , взе решение за продължаване на стратегията за иновативно земеделие за стопанската 2022/2023г.с приложение на нова високопроизводителна техника. Закупени са сеялка Вадерщад и зареждащо ремарке. С този комплект заедно с трактор Кейс се формира технологична линия за успешна есенна сеитба. През месец ноември тази година УС взе решение за закупуване на продълбочител Maschio Gaspardos с работна ширина 4м., който успешно се справя с проблемите за обработка на почвата в условията на продължителната суша. Той е въведен в експлоатация и са получени много добри резултати. Целия комплекс от изброените машини, работи в режим на контрол и управление в реално време с помощта на дигитална връзка с Базата за селско стопанска техника на Кооперацията и Сервизната база на фирма Тайтън Машинъри България ЕАД.

На снимката се вижда техниката в действие за сеитбата на есенните култури – пшеница и ечемик, която приключи.

СЪОБЩЕНИЕ

УС на ВЗК „ Христо Ботев“ гр. Бургас уведомява, че жътвената кампания за пшеница и ечемик реколта 2022г. приключи успешно . Добити са 1992 тона пшеница и 1814 тона ечемик. Независимо от сушата през последните месеци резултатите са задоволителни.

На заседание на УС проведено на 28 юли /четвъртък/ 2022г. Управителния съвет определи наем за стопанската 2021/2022г. в размер на 61,86 лв. на декар.

Изплащането ще започне на 29 август 2022г.

Новини

Уведомяваме всички член-кооператори, че в края на месец май с колектива на кооперацията – механизатори, специалисти и ръководство направи молебен за дъжд, плодородие и здраве.

Той се проведе в землището на гр. Бургас върху засетите площи и базата за селскостопанска техника от Ставрофорен свещеноиконом Павлин Тодоров  от Храм Св. Атанасий, ж.к. Изгрев.

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ГОДИШНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА

ВСЕСТРАННА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. БУРГАС 

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Устава, чл.16, ал.2, т.2 от Закона за кооперациите, в изпълнение на Решение от 27.04. 2022г.,

Управителният съвет на ВЗК „Христо Ботев– гр. Бургас, свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на кооперацията.

Редовното годишно отчетно общо събрание ще се състои на 21.05.2022 г. – събота, от 09.00 часа, в гр. Бургас, в Конферентна зала № 3 в „Дом на народната армия“ (ДНА) на адрес: гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 36, ДНА.

Редовното годишно отчетно общо събрание ще се състои, при следния

Дневен ред:

1)     Утвърждаване решения на Управителния съвет за приемане на нови член-кооператори;                              

Докладва: Николай Събев

2)     Представяне, обсъждане и приемане на Отчет на УС за дейността на кооперацията през 2021 г. и насоки за работа през текущата година.

Докладва: Николай Събев

3)     Представяне, обсъждане и приемане на Годишния доклад за дейността на Контролния съвет през 2021 г.;

Докладва: Дафина Сиракова

4)     Представяне, обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2021 г. и Одиторския доклад към него;

Докладва: Лиляна Димова

5)       Представяне, обсъждане и утвърждаване на решение на УС за отписване на неизползваеми дълготрайни материални активи;

Докладва: Лиляна Димова

6)       Представяне, обсъждане и утвърждаване на решение на УС за разпределяне на част от печалбата за 2021г., съгласно чл. 39, ал.1, т.1 и т.2 от Устава на кооперацията за фонд „Резервен“ – 20% и фонд „Инвестиционен“ – 10%;

Докладва: Лиляна Димова

7)       Представяне, обсъждане и утвърждаване на решение на УС за разпределяне на част от печалбата в размер на 150 000 хил. лв. за дивидент;

Докладва: Николай Събев

8)     Утвърждаване на лимит за разходи на Контролния съвет за 2022 г.

Докладва: Дафина Сиракова

9)     Избор на Регистриран одитор за 2022 г. - предложение на УС за Мариана Апостолова - Регистриран одитор с № 0729.

Докладва: Николай Събев

10) Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията, членовете на УС и членовете на КС, за дейността им през 2021 г., съгласно чл.19, ал.2, т.20 от Устава на кооперацията.

Докладва: Председателстващият общото събрание

 

Всички член-кооператори на ВЗК „Христо Ботев”“ – Бургас, съгласно изискванията на закона и устава, са поканени да присъстват. Документите по дневния ред за ОС са на разположение за запознаване, на административния адрес на кооперацията.

При липса на кворум, съгласно чл. 17, ал.2 от Закона за кооперациите, и чл. 22, ал.2 от Устава, насроченото извънредно общо събрание, ще се проведе на същия ден и същото място един час по-късно, независимо от броя на присъстващите член-кооператори.

                                                  Управителен съвет

Ръководството на Kооперацията уведомява своите член-кооператори и наемодатели на земеделска земя, че с решение на Управителния съвет е закупена и започна работа нова високопроизводителана техника за агрообработка на земеделските площи.


Тя е: Tрактор Кейс IH модел Магнум 400 AFS номинална мощност 395 конски сили, който работи в комплекс с Почвообработващ агрегат Кун модел Преформер 3000. Този комплекс извършва последователно операциите по изораване , дисковане, продълбочаване, изравняване и валиране на почвата. Тази високо производителна техника, съществено повишава производителността и качеството на агрообработките. Съкращава времето за подготовка на почвата за сеитба.

На трактора е инсталирана съвременна система за видеоконтрол в реално време, свързана със сервизната база на доставчика с кооперацията и оператора на трактора.

Системата позволява по време на работа да се следят параметрите на местоположение, производителност и диагностициране на евентуални техническо-експлоатационни  проблеми с цел тяхното отстраняване за най-кратък срок.

На снимката:

Агротехнологичния комплекс в действие и екипа от механизатори и технически специалисти, осигурили безпроблемната работа на новото поколение земеделска техника на кооперацията.


ВСЕСТРАННА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ХРИСТО БОТЕВ „

БУРГАС ПЕТИ КИЛОМЕТЪР тел. 0886/ 13 88 13 email: vzkhristobotev@abv.bg


О Б Я В А

          Всестранна земеделска кооперация „Христо Ботев“ гр. Бургас, обявява на заинтересовани купувачи налична техника – селскостопански машини и инвентар, които са изложени за оглед на обект „База за експлоатация и ремонт на селскостопанска техника“ (Тракторен стан) на адрес гр. Бургас Пети километър.

          Цените са без ДДС съгласно приложен опис както следва:

КТИ №

ИНВ. №

НАИМЕНОВАНИЕ

Продажна Цена

А03026

2024

Ремарке РСД-4 кошерина

1760 лв

А03029

2049

Ремарке РСД-4 кошерина

990 лв

А03027

2032

Ремарке РСД-4 кошерина

1320 лв

А08138

2028

Ремарке РСД-4 кошерина

1210 лв

А03033

2023

Ремарке РСД-4 кошерина

1430 лв

А03031

2031

Ремарке РСД-4 кошерина

1210 лв

А08140

2016

Ремарке РВП - лодка

341 лв

А03028

2041

Ремарке РСД-4

715 лв

 

2022

Ремарке РВП - лодка

341 лв

А0020

1572

Сеялка Гаспардо - М400

6490 лв

А04640

1621

Плуг Sarapa - 5/35

3190 лв

А0415

1548

Т 150 К + GPS

4840 лв

А07000

1642

Беларус 1025.4 + GPS

23100лв

А06999

1643

Беларус 1025.4 + GPS

25520 лв


Краен срок за подаване на писмени предложения за закупуване – 05.10.2021 г на адрес гр. Бургас Пети километър Административна сграда.


ВСЕСТРАННА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ ХРИСТО БОТЕВ“ гр. БУРГАС, V КИЛОМЕТЪР

 

  Уважаеми Наемодатели на земеделска земя,

 Информирам Ви, че от 30.08.2021 г./ понеделник /започва изплащането на наема (рента) за стопанската 2020 -2021 г. по 50,09 лв. на декар.

 Предоставилите банкови сметки в кооперацията ще получат наема (рентата) с превод. За останалите изплащането става в Кооперацията всеки работен ден от 9:30 до 15:30 ч.            

                                                                                                   Председател: Н. Събев                                    


НОВАТА ИНВЕСТИЦИЯ НА КООПЕРАЦИЯТАСдружението на бургаските зърнопроизводители,по традиция,дава старт на жътвената кампания със ритуал.Началото на жътвата на ечемика бе    в землището на      ВЗК „Христо Ботев-Бургас”,кооперация най много обработваема площ в област Бургас.

ВСЕСТРАННА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. БУРГАС

област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, пл. „Пети километър“

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

ВСЕСТРАННА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. БУРГАС

 

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Устава, чл.16, ал.2, т.2 от Закона за кооперациите, в изпълнение на Решение от 27.05.2021 г.

Управителният съвет на ВЗК „Христо Ботев– гр. Бургас, свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на кооперацията.

Редовното годишно отчетно общо събрание ще се състои на 26.06.2021 г. – събота, от 09.00 часа, в гр. Бургас, в Конферентна зала № 3 в „Гарнизонен военен клуб“ (ДНА) на адрес: гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 48. Редовното годишно отчетно общо събрание ще протече при спазване на противоепидемиологичните мерки, съгласно правилата утвърдени от Министъра на здравеопазването.

Редовното годишно отчетно общо събрание ще се състои при следния

                                                                  Дневен ред:

1. Отчет на УС за дейността на кооперацията през 2020 г. Приемане на отчета;

                                                                                                           Докладва: Николай Събев  

2. Годишен доклад за дейността на Контролния съвет през 2020 г. Приемане на доклада.

                                                                                                                 Докладва: Дафина Сиракова

 

3. Годишен финансов отчет за 2020 г. и Одиторския доклад към него. Приемане на ГФО и ОД.

                                                                                                         Докладва: Лиляна Димова

4.Предложение за покриване на „Непокрита загуба от минали години“ с част от печалбата за 2020 г. Приемане на предложението.

                                                                                                          Докладва: Лиляна Димова

 

5.Предложение за разпределяне на печалбата за 2020 г. съгласно чл. 39, ал.1, т. 1 и т.2 за фонд „Резервен“ – 20 % и фонд „Инвестиционен“ – 10 %.Приемане на предложението.

                                                                                                                        

                                                                                                            Докладва: Лиляна Димова

 

6.Утвърждаване на лимит за разходи на Контролния съвет за 2021 г.

 

                                                                                                                           Докладва: Дафина Сиракова

 

7. Избор на Регистриран одитор за 2021 г. - предложение на УС за Мариана Апостолова - Регистриран одитор с № 0729.

 

                            Докладва: Николай Събев

 

8.Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията, членовете на УС и членовете на КС, за дейността им през 2020 г., съгласно чл.19, ал.2, т.20 от Устава на кооперацията.                                

                                                                          Докладва: Председателстващият общото събрание

 

Всички член-кооператори на ВЗК „Христо Ботев”“ – Бургас, съгласно изискванията на закона и устава, са поканени да присъстват. Документите по дневния ред за ОС са на разположение за запознаване, на административния адрес на кооперацията.

При липса на кворум, съгласно чл. 17, ал.2 от Закона за кооперациите, и чл. 22, ал.2 от Устава, насроченото извънредно общо събрание, ще се проведе на същия ден и същото място един час по-късно, независимо от броя на присъстващите член-кооператори.

Важно: С оглед обезпечаване живота и здравето на участниците в Общото събрание, при неговото провеждане, ще бъдат спазвани установените към момента противоепидемиологични правила и мерки.ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА

ВСЕСТРАННА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ

„ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. БУРГАСНа основание чл.21, ал.1, т.2 от Устава, чл.16, ал.2, т.2 от Закона за кооперациите, в изпълнение на Решение от 18.12.2019г.,

Управителният съвет на ВЗК „Христо Ботев– гр. Бургас, свиква ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на кооперацията.

Извънредното общо събрание ще се състои на 07.04.2021 г. - сряда, от 14.00 часа, в гр. Бургас, в Конферентна зала № 3 в „Дом на народната армия“ (ДНА) на адрес: гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 36, ДНА.

Извънредното общо събрание се планира да протече в режим на противоепидемиологични мeрки, съгласно утвърдените от Министъра на здравеопазването правила.


Извънредното общо събрание ще се състои при следния Дневен ред:

  1. Утвърждаване решение за сключване на дългосрочен договор за наем между ВЗК „Христо Ботев“ и „Техномаркет България“ ЕАД, относно „Търговски комплекс на две нива“ и упълномощаване на Председателя да го подпише;

  1.  Приемане на решения за закриване дейността на кравефермата и за продажба на биологичните активи.


Всички член-кооператори на ВЗК „Христо Ботев”“ – Бургас, съгласно изискванията на закона и устава, са поканени да присъстват.


При липса на кворум, съгласно чл. 17, ал.2 от Закона за кооперациите, и чл. 22, ал.2 от Устава, насроченото извънредно общо събрание, ще се проведе на същия ден и същото място един час по-късно, независимо от броя на присъстващите член-кооператори.


Важно: С оглед обезпечаване живота и здравето на участниците в Общото събрание, при неговото провеждане, ще бъдат спазвани и съблюдавани строго, установените към момента противоепидемиологични правила и мерки.СЪОБЩЕНИЕ                                               


ВЗК „ХРИСТО БОТЕВ“ информира всички собственици на земеделска земя в землищата на гр. Бургас, кв. Лозово и кв. Долно Езерово, че започва подписването на договорите за новата стопанска година: 2021 – 2022г.

Молим, желаещите да сключат договор с кооперацията да дойдат на място, а при невъзможност, предвид епидемичната обстановка, договорите могат да бъдат изпратени за подпис по имейл или куриер.  

Срок за подписване на договорите до 30 май 2021г.

 Собствениците на засегнати имоти от отчуждителната процедура за изграждането на „Северна дъга“ от главен път 1-6 София-Бургас, трябва да представят актуална скица с новите кадастрални номера в срок до 30 април на място в кооперацията по куриер или електронна поща.


email: vzkhristobotev@abv.bg

За повече информация – в раздел за нас на сайта на кооперацията

От ръководството