ВСЕСТРАННА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ

„ХРИСТО БОТЕВ” – ГР. БУРГАС, 5-ТИ КИЛОМЕТЪР

 

ПОКАНА

 

Управителният съвет на ВЗК „Христо Ботев” Бургас, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, 5-ти километър, съгласно чл. 16 от Закона за кооперациите и Устава на кооперацията ,  КАНИ СВОИТЕ ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ ДА УЧАСТВАТ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ, което ще се проведе на 20 април 2019 г. /събота/ от 9,00 часа, в конферентна зала № 3 (малка зала) в Дома на народната армия (ДНА),гр. Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. „Христо Ботев” № 36, ДНА, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Утвърждаване решения на Управителния съвет за приемане на нови членове.

Докладва: Николай Събев

2. Отчет на Управителния съвет за дейността на кооперацията през 2018 г. и неговото приемане.

Докладва: Николай Събев

3. Информация за наемната цена на земи с добиви по-ниски от средните на кооперацията.

                                                                                                                                   Докладва: Николай Събев

         Венета Кондова

4. Отчет за дейността на Контролния съвет за дейността  през 2018 г. и неговото приемане.

Докладва: Дафина Сиракова

                                                                                                                                          Христо Николов

5. Приемане на Годишния финансов отчет за 2018 г. и Одиторския доклад към него.

                                                                                                           Докладва: Лиляна Димова

6. Утвърждаване на лимит за разходите на Контролния съвет за 2019 г.

                                                                                                                      Докладва: Дафина Сиракова

                                                                                                                                            Христо Николов

8. Избор на регистриран одитор за 2019 г. Предложение на УС за Мариана Апостолова - регистриран одитор с номер 0729.

9. Приемане основни насоки за развитие на кооперацията през 2019 г.

Докладва: Николай Събев

10. Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията, членовете на Управителния съвет и членовете на Контролния съвет на кооперацията за дейността им през 2018 г., съгласно
чл. 19, ал. 2, т. 20 от Устава на кооперацията.

11. Потвърждаване решението на Общото събрание на кооперацията, прието по т. 13 от дневния ред на Общото събрание, проведено на 29. 04. 2017 г. за закупуване на земя – държавна собственост, представляваща прилежаща площ към сгради и съоръжения в стопански обект „ЗЪРНОПЛОЩАДКА“ с идентификатор 07079.2.2061 по КККР на гр. Бургас.

12. Потвърждаване решението на Общото събрание на кооперацията, прието по т. 14 от дневния ред на Общото събрание, проведено на 29. 04. 2017 г. за закупуване на земя – държавна собственост, представляваща прилежаща площ към сгради и съоръжения на обект „ВОДОЕМ – 9 КМ“ с идентификатор 07079.2.555 по КККР на гр. Бургас.

13. Потвърждаване решението на Общото събрание на кооперацията, прието по т. 15 от дневния ред на Общото събрание, проведено на 29. 04. 2017 г. за закупуване на земя – държавна собственост, представляваща прилежаща площ към сгради и съоръжения на обект „БИВШ МЕДИЦИНСКИ ПУНКТ“ с идентификатор 07079.2.2108 по КККР на гр. Бургас.

Потвърждаване решението на Общото събрание на кооперацията, прието по т. 12 от дневния ред на Общото събрание, проведено на 29. 04. 2017 г. за закупуване на земя – държавна собственост,, представляваща прилежаща площ към сграда и съоръжения в стопански обект „КРАВЕФЕРМА“, а именно:

  • Клетки телета идентификационен 07079.2.2612 по КККР на гр. Бургас;

  • Изолационни помещения  - кланица с идентификатор 07079.2.2623 по КККР на гр. Бургас;

  • Ветеринарна лечебница с идентификатор 07079.2.2627 по КККР на гр. Бургас;

  • Силажни траншеи с идентификатор 07079.2.2606 по КККР на гр. Бургас;

  • Навес сеновал с идентификатор 07079.2.2604 по КККР на гр. Бургас.

Докладва: Николай Събев

14. Вземане на решение за упълномощаване на Николай Събев – председател, да представлява кооперацията пред всички централни, териториални и местни структури или органи участващи в процедурата по закупуването на земята, както и да извършва всички необходими правни и фактически действия, като за целта може да подписва, подпечатва и заплаща всякакви документи и други за изпълнение на съответните решения на Общото събрание.

15. Вземане на решение заплащането на земята по т. 10, 11,12 и 13  да се извърши с Поименни компенсаторни бонове (ПКБ) или Компенсаторни записи (КЗ).

 

При липса на кворум, съгласно чл. 17, ал. 2 от Закона за кооперациите, събранието ще се проведе на същия ден и същото място един час по-късно, независимо от броя на присъстващите член-кооператори.

 

Достъп до подлежащите на обсъждане материали по въпроси от дневния ред на събранието,
за запознаване с тях, е осигурен на всички членове на кооперацията, в административната сграда на
ВЗК „Христо Ботев“, 5-ти км, гр. Бургас, всеки работен ден от 13,00 до 15,30 часа в кабинета на председателя.

 

Управителен съвет

                                       

Приемете най-искрените ни поздравления по случай Коледа и настъпващата
2019 година!
С пожелания тя да положи началото на благоприятни промени  и успехи!
Нека всеки ден от настъпващата година да бъде плодотворен  в работата и
щастлив в личния  Ви живот!
                                                                                                                         От ръководството

 

 

 

 

 

 

ВЗК „Христо Ботев”-Бургас предлага на потенциални купувачи мъжки
телета-угоени или за угояване, говеда, млади женски телета и юници. Цена по
договаряне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЗК „Христо Ботев”-Бургас предлага на потенциални купувачи-фермери
висококачествен царевичен силаж с високо съдържание на зърно.
Цена по договаряне.За заявки и договори тел 0886 13 88 13

gallery/teleta
gallery/carevica
gallery/za saita