gallery/carevica

                                                                

                                                         ПОКАНА

СЪГЛАСНО ЧЛ. 20 ОТ УСТАВА НА ВЗК ХРИСТО БОТЕВ И РЕШЕНИЕ НА УС ОТ 27.09.2019 Г.

УС НА КООПЕРАЦИЯТА СВИКВА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ  В ДОМА НА НАРОДНАТА АРМИЯ  гр. БУРГАС, БУЛ. ХР.БОТЕВ № 36 НА 09.11.2019 г  ОТ 9.00 часа  ПРИ СЛЕДНИЯ

                                                      ДНЕВЕН РЕД:

      1.Отчет за дейността на  Управителния съвет на кооперацията за периода месец ноември  2015 г до месец ноември 2019 г

        2. Отчет на Контролния съвет на кооперацията за периода от месец ноември 2015 г до месец ноември 2019 г

       3. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния, Контролния съвет и Председателя на кооперацията на основание чл.15, ал.4, т.17 от Закона за кооперациите и чл.19, ал2, т.20 от Устава на кооперацията.

        4. Предложение и избор на комисия за провеждане на гласуването за членове на Управителен и Контролен съвет.

        5. Приемане на правила за провеждане на избора за членове на Управителен и Контролен съвет.

         6. Предложение на УС за членове на Управителен и Контролен съвет.

         7. Предложения от  ОС за членове на Управителен  и Контролен съвет.

       8. Избор-гласуване за  членове на Управителен и Контролен съвет съгласно приетите правила.

      9. Доклад на комисията по проведения  избор и обявяване резултатите от гласуването за членове на Управителен и Контролен съвет.

     10. Предложения и гласуване за избор на Председател на кооперацията от състава на избрания от ОС Управителен съвет.

      11. Информация и решение за утвърждаване на Договор за наем на собствения на кооперацията недвижим имот „Търговски комплекс на две нива с паркинг“, находящ се в гр. Бургас в поземлен имот с идентификатор 07079.2.2660 за срок от 10 години

       При липса на кворум съгласно чл. 17, ал.2 от Закона за кооперациите, събранието ще се проведе на същия ден и същото място един час по късно, независимо от броя на присъстващите член-кооператори.

       Достъп до подлежащите на обсъждане материали по въпроси от дневния ред на събранието за запознаване с тях е осигурен на всички членове на кооперацията в административната сграда на ВЗК „Христо Ботев“ 5-ти км  гр. Бургас, всеки работен ден от 13.00 часа до 15.30 часа в кабинета на Председателя.

                               ОТ УС НА ВЗК ХРИСТО БОТЕВ - БУРГАС