НОВИНИ

                                                                

                                                         ПОКАНА

СЪГЛАСНО ЧЛ. 20 ОТ УСТАВА НА ВЗК ХРИСТО БОТЕВ И РЕШЕНИЕ НА УС ОТ 27.09.2019 Г.

УС НА КООПЕРАЦИЯТА СВИКВА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ  В ДОМА НА НАРОДНАТА АРМИЯ  гр. БУРГАС, БУЛ. ХР.БОТЕВ № 36 НА 09.11.2019 г  ОТ 9.00 часа  ПРИ СЛЕДНИЯ

                                                      ДНЕВЕН РЕД:

      1.Отчет за дейността на  Управителния съвет на кооперацията за периода месец ноември  2015 г до месец ноември 2019 г

       2. Отчет на Контролния съвет на кооперацията за периода от месец ноември 2015 г до месец ноември 2019 г

   3.Освобождаване от отговорност членовете на Управителния, Контролния съвет и Председателя на кооперацията на основание чл.15, ал.4, т.17 от Закона за кооперациите и чл.19, ал2, т.20 от Устава на кооперацията.

      4.Предложение и избор на комисия за провеждане на гласуването за членове на Управителен и Контролен съвет.

    5.Приемане на правила за провеждане на избора за членове на Управителен и Контролен съвет.

       6. Предложение на УС за членове на Управителен и Контролен съвет.

      7. Предложения от  ОС за членове на Управителен  и Контролен съвет.

      8. Избор-гласуване за  членове на Управителен и Контролен съвет съгласно приетите правила.

    9. Доклад на комисията по проведения  избор и обявяване резултатите от гласуването за членове на Управителен и Контролен съвет.

   10. Предложения и гласуване за избор на Председател на кооперацията от състава на избрания от ОС Управителен съвет.

       11. Информация и решение за утвърждаване на Договор за наем на собствения на кооперацията недвижим имот „Търговски комплекс на две нива с паркинг“, находящ се в гр. Бургас в поземлен имот с идентификатор 07079.2.2660 за срок от 10 години

       При липса на кворум съгласно чл. 17, ал.2 от Закона за кооперациите, събранието ще се проведе на същия ден и същото място един час по късно, независимо от броя на присъстващите член-кооператори.

       Достъп до подлежащите на обсъждане материали по въпроси от дневния ред на събранието за запознаване с тях е осигурен на всички членове на кооперацията в административната сграда на ВЗК „Христо Ботев“ 5-ти км  гр. Бургас, всеки работен ден от 13.00 часа до 15.30 часа в кабинета на Председателя.

                               ОТ УС НА ВЗК ХРИСТО БОТЕВ - БУРГАС

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЗК „Христо Ботев“ – Бургас

Уведомява всички собственици на земя: член-кооператори и наемодатели по сключени договори за наем за стопанската 2018/2019г., че съгласно решение на Управителния съвет кооперацията започва изплащането на полагащите се по договор суми за наем (рента) от 26 август за 2019г.

Размерът на наема (рентата) за стопанската 2018/2019г. е 43,77 лв./дка. Той е около 10 процента повече от предходната година, което се дължи главно на по-добрите резултати през настоящата стопанска година

Сумите се получават лично след представяне на документи за самоличност или еднократно пълномощно по образец, който се получава на място или по електронна поща. Пълномощното трябва да е подписано от собственика на земята.

При желание на собственика сумата може да бъде изплатена и по банков път, след представяне на удостоверение от банката за налична банкова сметка.

Неполучените суми се депонират и пазят за срок от 5 г.

Работно време на касата

от 9:00 – 15:30 часа

Обедна почивка от 12:00 – 12:30 часа

Почивни дни

Събота и Неделя

От Ръководството на кооперацията

 

 

 

 

ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ В ЮБИЛЕЙНАТА 2019 ГОДИНА В СНИМКИ

 

gallery/dekatlon
gallery/tss_9664
gallery/tss_9686
gallery/tss_9630
gallery/tss_9600
gallery/tss_9415
gallery/tss_9394
gallery/1
gallery/tss_9985
gallery/tss_9951
gallery/tss_9944
gallery/tss_9918
gallery/tss_9842
gallery/tss_9715
gallery/tss_9613

ВЗК „Христо Ботев”-Бургас предлага на вниманието на   потенциални
наематели Търговски център в строеж със срок на въвеждане в действие през второто полугодие на 2019 година.
В търговския център има 10  магазина ,разположени на два етажа и прилежащ паркинг за клиенти и наематели.Центърът се намира  на улица „Транспортна,в близост до „Кауфланд” МОЛ „Бургас плаза”.

За подробна  информация на тел: 0886 13 88 13.